Stacja i rozlewnia gazu

Bezpieczeństwo

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo zamieszczamy poniżej kilka ważnych informacji dotyczących naszego zakładu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Nazwa: P.W. EKSTRA-GAZ K. Pijarowska, D. Kraus,

Adres: rozlewnia gazu płynnego LPG przy ul. Kłodzka 31/33 w

Nowej Rudzie,

Telefon: +48 74 872 33 99

e-mail: ekstragaz@op.pl

strona internetowa: www.ekstra-gaz.pl

prowadzący zakład: Krystyna Pijarowska – współwłaściciel,

Danuta Kraus – współwłaściciel,

Rafał Kraus – kierownik rozlewni,

Piotr Marek Pijarowski – kierownik ds. bezpieczeństwa.

 1. Zakład podlega przepisom dot. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, zgodnie z § 250 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (J.t.: Dz.U. 2017 poz. 519 ze zmianami). Zgłoszenia właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w ww. zakresie dokonano w 2009 roku.

 1. Profil produkcji

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKSTRA – GAZ S.C. K. Pijarowska i D. Kraus prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • rozładowywania do zbiorników magazynowych cystern samochodowych,

 • magazynowania w zbiornikach mieszanin gazów płynnych:

 • mieszanina A – butanu,

 • mieszanina B – propanu i butanu,

 • mieszanina C – propanu,

 • napełniania mieszaninami gazów płynnych butli domowych, turystycznych, przemysłowych o wadze 0, 5 [kg]; 1 [kg], 2 [kg], 3 [kg], 5 [kg], 11 [kg] i 33 [kg].

 • magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego w butlach,

 • tankowania na stacji paliw LPG pojazdów samochodowych

 • tankowania cystern samochodowych.

 1. Charakterystyka składowanych i transportowanych substancji niebezpiecznych na terenie rozlewni gazu płynnego LPG w Nowej Rudzie.

Na terenie Rozlewni Gazu Płynnego w Nowej Rudzie magazynuje się i transportuje mieszaninę skroploną gazu propan-butan A, B, C. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępne u prowadzącego zakład.

 1. Sposoby postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej dla społeczeństwa.

Po zgłoszeniu poważnej awarii przemysłowej, dalsza informacja zostanie ogłoszona w głównych i lokalnych mediach. Należy wtedy przestrzegać poniższych zasad:

Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środo­wiska:

 1. Nie zbliżaj się do rejonu katastrofy.

 2. Przebywając na terenie otwartym:

 • opuść zagrożony rejon,

 • postępuj zgodnie z poleceniami zawarty­mi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagła­śniające.

 1. Przebywając w pomieszczeniu:

 • włącz odbiornik radiowy lub telewizyjny na częstotliwości stacji lokalnej,

 • wysłuchaj nadanych komunikatów i za­sad postępowania w zaistniałej sytuacji, bezwzględnie wykonuj przekazane polecenia.

Alarm o skażeniach.

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach:

 1. Przebywając w terenie otwartym:

  • zwróć uwagę na kierunek wiatru,

  • opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru.

 2. Przebywając w pomieszczeniach:

 • włącz odbiornik radiowy lub telewizyjny na pasmo lokalnej stacji i stosuj się ściśle do poleceń wydanych przez władze lokalne lub służby ratownicze,

 • uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub oklej taśmą,

 • chroń drogi oddechowe. Wykonaj filtr ochronny z dostępnych materia­łów (zwilżona
  w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chustecz­ka, tampon, ręcznik, szalik itp.),

 • pozostań wewnątrz budynku – jeżeli istnieje niebezpieczeństwo skaże­nia chlorem udaj się na wyższe kondygnacje budynku. W przypadku amonia­ku należy kierować się do pomieszczeń na niższych kondygnacjach.

PAMIĘTAJ! Najczęstszą przyczyną uwolnienia niebez­piecznych substancji chemicznych są: awarie w obiektach przemysłowych, rozszczelnienia rurociągów przemysłowych, wypadki cystern kolejowych oraz samochodowych.

Zapobiegawczo zadbaj, aby w twoim miejscu pracy i domu zawsze znajdowały się przed­mioty niezbędne dla ciebie, twoich bliskich i podopiecznych w przypadku wy­stąpienia zdarzenia niebezpiecznego:

 • radioodbiornik zasilany bateriami,

 • latarki, zapasowe baterie,

 • sprzęt ochrony dróg oddechowych,

 • apteczka pierwszej pomocy,

 • gaśnica.

W przypadku ostrzeżenia o możliwości wystąpienia zagrożenia dodatkowo:

  • żywność na okres 3 – 5 dni,

  • woda w ilości 5 litrów na osobę na okres 3 – 5 dni,

  • środki higieny,

  • odzież i rzeczy do spania.

Jak powinieneś się zachowywać w sytuacji zagrożenia?

 • Działaj szybko, bez paniki.

 • Cały czas słuchaj komunikatów radiowych lub telewizyjnych.

 • Udzielaj pomocy potrzebującym.

 • Umiejętnie korzystaj z zapasów.

 • Słuchaj poleceń uprawnionych do kierowania w sytuacjach zagrożeń (straż pożarna, policja, służby ratownicze).

 • W razie konieczności opuść miejsce pracy i zamieszkania.

 • Zabezpiecz swoje mienie.